Waarin mens en dier in essentie gelijk zijn

Dit artikel gaat over de vee-industrie die vergeleken wordt met de holocaust. Hierbij heb ik gepoogd mijn artikel onder te brengen bij NRC en later de Volkskrant maar helaas niet gepubliceerd.

Waarin mens en dier in essentie gelijk zijn.
De ongelijkheid tussen dier en mens is een grondstelling.
Een grondstelling is een aanname, die niet te bewijzen valt. Net als de grondstelling dat dier en mens gelijk zijn. Toch gaat het gros van de mensen uit van de eerste grondstelling; mens en dier zijn ongelijk. Dan probeert men via eigenschap A aan te tonen; een dier mist A , terwijl een mens heeft A. Dus dier is ongelijk aan mens. Aandacht voor punt A leidt er toe dat dieren toch wel eigenschap A blijken te hebben. Als voorbeeld ; honden hebben geen taal. Na een tijd komt de wetenschap er achter dat honden wel degelijk een taal hebben. We gaan dan over op eigenschap B, en nemen aan dat de mens die heeft en het dier niet. Zo kan je eindeloos doorgaan ondanks het gegeven dat al je voorgaande aannames geschrapt werden.
De onbewezen stelling dat dier en mens ongelijk zijn maakt dat het merendeel van de mensen z’n ogen sluit voor het uitbuiten en onmenselijk behandelen van dieren.
Mens en dier zijn gelijk op dit belangrijke punt: zij zijn beide instaat pijn te lijden.
Het joods zijn is iets dat door mensen zelf bedacht is. Het onrein zijn van diersoorten ook. Het lijden van mens en dier is wel objectief aantoonbaar. Hertzberger heeft zich door een aantal foute redenaties ( zie hieronder ) in haar opiniestuk gediskwalificeerd. Roos Vonk laat zien dat er geen respect is voor wezens die, zoals de varkens, pijn kunnen lijden. Dit ontbreken van respect leidt tot onverschilligheid over het lot van slachtoffers. Het claimen van leed en angsten alleen voor de eigen groep en daarbij zichzelf hoger stellen dan de dieren is doen alsof een onbewezen inzicht bewezen is.
Dat is om die reden ontoelaatbaar in een redelijke discussie. Mensen die het vergelijken van de vernietiging van 6 miljoen joden door de nazi’s met het doden van miljoenen dieren in de vleesindustrie ( hetgeen door de rechter in geval Robert Long werd toegestaan) , niet kunnen verkroppen doen aan dezelfde discriminatie. Zij achten bewezen dat dieren aangedaan mag worden wat mensen niet mag worden aangedaan. Zij maken dezelfde verschrikkelijke denkfout door te menen dat de ongelijkheid tussen mens en dier een bewezen feit is. Sterker nog zij laten om die reden de vee-industrie, met alle misère voor de dieren daarin, toe.
Het niet mogen vergelijken stopt de belangrijke discussie die verandering van inzicht mogelijk maakt. Zij zijn in mijn ogen daarom mede schuldig aan het alsmaar doorgaan van het verschrikkelijke moordsysteem van deze tijd: de bio-industrie.

Rosanne Hertzberger heeft zich gediskwalificeerd vanwege de volgende foute redenaties. Ik neem voor het gemak de laatste alinea van haar opiniestuk‘’Voor kritiek op onze bioindustrie heb je de Holocaust niet nodig’’ 26-08-2017:

‘’ Weet u, tussen alle krachttermen door verdienen onze landbouwers en veehouders deze beschuldigingen niet ‘’Ze verdienen een steuntje in de rug’’.

De vee-industrie wordt instant gehouden door subsidies die door de Nederlander betaald wordt. Een industrie die zijn eigen broek niet kan ophouden? En dat terwijl 70 % van het vlees voor transport naar buitenland gaat. Wij dragen de lasten ( MRSA bacterie , ESBL bacterie, Q-koorts , CO2 , mestoverschot ) buitenland de lusten?

‘’ Er is bijna geen industrie die strenger gereguleerd wordt.’’
Hoe komen we dan continu dat de stallen in brand staan. Goed met regels bewaakte afgebrande stallen?
Nog zo een contradictie. Al jaren kampen we met een sector die per jaar 2.5 miljard wetsovertredingen ondergaat ( 27 augustus 2017 programma Buitenhof PvdD ) Strenger gereguleerd is dan een wassen neus.

‘’Bijna geen onderneming waar zo hard wordt gewerkt voor zo weinig winst.’’
Zijn die zielige mensen die zo weinig verdienen dezelfde boeren die door te exporteren op grote schaal ons met alle ellende laten zitten? Het is duidelijk dat er twee verschillende groepen boeren over één kam geschoren worden. De kleine familie boer en de mega boer. Zo iets heet een drogreden.

‘’Bijna geen beroepsgroep die zo zwart wordt gemaakt, en tegelijkertijd zo ontzettend onmisbaar is. ‘’
Vlees eten is een luxe en geen noodzaak. Alle eiwitten die we nodig hebben zitten in planten. Een onmisbare luxe?

Verzonden naar NRC: 9/12/2017 geen reactie
Verzonden naar Volkskrant 9/26/2017 alleen 1ste gedeelte.
Niet gepubliceerd

Reactie Volkskrant verzonden 28 sept 2017 :
Geachte mevrouw Reerink,

Het spijt ons uw bijdrage aan de rubriek Opinie & Debat niet te kunnen plaatsen. Omdat we dagelijks talrijke bijdragen ontvangen, zijn we niet in staat om in elk geval onze beslissing inhoudelijk toe te lichten. Een stuk komt voor plaatsing op onze opiniepagina’s in aanmerking als het de aanzet geeft tot een debat of als het een bijdrage levert aan een lopend debat, als het een oorspronkelijke zienswijze bevat, en als het inhoudelijk en stilistisch voldoet. Zelfs als we een stuk zouden willen plaatsen, kan het buiten de boot vallen omdat de beperkte ruimte die ons ter beschikking staat nu eenmaal niet toelaat dat we elk bruikbaar artikel ook metterdaad afdrukken.
We hopen dat onze beslissing u er niet van weerhoudt ons nog eens te benaderen.

Met vriendelijke groet,
redactie Opinie&Debat
de Volkskrant

Knorhof

Megastal kan of toch niet ?

Het komt naar Nederland ! Wat moeten we ermee ? Hoe gaat het eruit zien ? Het was in de Duif 2003 in Amsterdam dat de megastal geïntroduceerd werd als serieuze optie in Nederland. Die avond ontmoette ik Peter Singer bekend van zijn boek animal liberation en Dolf Jansen. 2018 de megastal is al weer een lange tijd in Nederland.

De vee-industrie een ongepast systeem waar dieren een product zijn. Dierenorganisaties zouden hun best moeten doen een statement te maken dat de productie op zo een grote schaal achterhaald is. Dat wij Nederlanders dat niet nodig hebben.

Via Facebook zag ik een oproep te demonstreren tegen de eventueel doorstart van Knorhof. De demonstratie was tegen de beruchte Adriaan Staatshof die minimaal 20.000 varkens levend heeft laten verbranden in zijn megastal ( Juli 2017). De demonstratie was in Maurik in het gemeentehuis. Na de demonstratie met ongeveer 200 gelijk gestemde , was dit mijn reactie.

Door raadsleden Maurik werden de meest pijnlijke quoot’s ivm #Knorhof gezegd.
”De bewoners uit de gemeente Buren blijven stil! ” Dus die hebben geen klachten over varkenshouders , vee industrie en dus ook niet over Knorhof daarom mag Adriaan weer opnieuw beginnen.” volgens D’66
”We moeten de nieuwe bouw toelaten want anders kan hij naar het buitenland gaan. ” burgemeester in oorlogstijd )
( In de DE is dat de volgende jaren niet mogelijk daar heeft hij een beroepsverbod gekregen om nog verder te boeren)
Al is dat ook vaag want hij heeft 20 megastallen in Europa maar waarschijnlijk op papier niet officieel eigenaar.
”We moeten hem wel door laten gaan anders krijgt gemeente Buren een mega claim. Dwz juridisch speurwerk (mee bezig, weinig juridische info te vinden )
Afin een avondje demonstreren tegen kans op nieuwe Knorhof in Maurik. Ik denk zelf dat verzekering hier ook een rol spelen. Het geeft een kans op groei. Zo ‘n 200 demonstranten waren er vanavond bij de staatsvergadering. En de Staatsleden hadden werkelijk schijt aan alle demonstranten. Het was verbazend te zien. Niemand mocht iets zeggen. Geen reactie dat kon niet. De meest foute redeneringen kwamen voorbij uit de staatsleden ( behalve PvdD ) De conclusie : we hebben met 200 man sterk geen 1 klein deukje in een pakje boter geslagen! 3 politiemannen aanwezig !!!

Brand onderzoek door Wageningen :

In de rundveehouderij vonden er in de periode 2005-2009 410 stalbranden plaats. Bij 57 stalbranden kwamen runderen om. Dit betrof minimaal 1422 runderen. Naast deze stalbranden was er bij 15 andere stalbranden sprake van welzijn schade aan de runderen maar kwamen deze vermoedelijk niet om het leven.
 In de varkenshouderij vonden er in de periode 2005-2009 242 stalbranden plaats. Bij 64 stalbranden kwamen varkens om. Dit betrof minimaal 23.724 varkens.
In de pluimveehouderij vonden er in de periode 2005-2009 111 stalbranden plaats. Bij 30 stalbranden kwam pluimvee om. Dit betrof minimaal 711.934 kippen en kalkoenen.

De meest voorkomende oorzaken van stalbranden in rundvee-, varkens- en pluimveehouderij zijn:
1(Kortsluiting in) elektriciteit
3 Werkzaamheden
4Oververhitting/zelfontbranding van machines
Naast de drie genoemde oorzaken zijn explosie, (hooi)broei en brandstichting ook veel voorkomende oorzaken van een stalbrand.
Beleid
Op basis van de huidige wet- en regelgeving worden er geen specifieke eisen gesteld aan de brandveiligheid van dierenverblijven. Het Bouwbesluit 2003 en de Beheersbaarheid van Brand (een leidraad) gelden als belangrijkste normen/richtlijn bij de (ver)bouw van een veestal.
Gemeentes zijn vrij om een eigen invulling te geven aan de brandveiligheid van stallen mits het voldoet aan de wettelijke eisen. Kennis en kunde ontbreken echter vaak bij het invullen van deze wettelijke eisen. Dit resulteert veelal in verschillende, onvoldoende en onduidelijke brandveiligheidseisen binnen gemeenten. De veiligheid van dieren en daarmee de (brand)veiligheid van veestallen zou volgens vele deskundigen een hogere prioriteit moeten krijgen bij de ministeries van VROM, LNV en gemeenten.

Wat zijn de financiële gevolgen van een stalbrand in de rundvee-, varkens- of pluimveehouderij voor de
agrarische verzekeringsmaatschappijen?

2.a Wat is de wet- en regelgeving met betrekking tot brandveiligheid van rundvee-, varkens- en pluimveestallen? 2.b. Welke voorwaarden met betrekking tot de brandverzekering van rundvee-, varkens en pluimveestallen worden
er door de verzekeraar gesteld?
2.c. Wat zijn de bestaande preventie- en bestrijdingsmaatregelen van brand in rundvee-, varkens en pluimveestallen?

De film: Het Systeem over de economische belangen van de vee-industrie

Welkom op mijn weblog!   ”Een economisch belang” van de intensieve veehouderij wordt hier ter discussie gesteld.  Gaat dit u boven de pet? Kijk dan eerst op http://www.anitareerink.nl/ Daar ziet u de film ”Het Systeem” ook de trailer, mijn petitie, de verkoop van de dvd etc.  De film het Systeem gaat over alles wat we niet te horen krijgen over de intensieve veehouderij en het economisch belang.  Op televisie ziet men over dodelijke virussen, resistentie door overmatig antibiotica gebruik, milieuvervuiling en ruimingen. Het zijn allemaal verschillende facetten van de vee-industrie. Een ding hebben ze allemaal gelijk ; eind conclusie van de reportages hoor je altijd: ”maar we verdienen er toch op! ” Dit blijkt continu het eind oordeel wat alles dan maar goed spreekt. Maar weten wij eigenlijk wel wat we zeggen? Het wordt met de pap lepel ingegoten om dit argument te gebruiken. Maar waar zijn de feiten? ik ga opzoek zie mijn film. Nu ben ik bezig met de voorbereiding het verdere onderzoek naar de feiten. Ik hou jullie op de hoogte via dit weblog! Schrijf me maar voor suggesties, bevindingen, etc. De film is aangemoedigd door de Partij voor de Dieren en Wakker Dier.

De film: Al stopt heel Nederland met vlees eten dan nog stopt de intensieve veehouderij niet. Nodeloos roepen wij ramp op ramp over onszelf af, ontwikkelen wij kans op extreem gevaarlijke ziektes, helpen wij de kleine boer naar de financiële afgrond. Economische belangen? Waar baseert men dat op? Men kiest zomaar voor groter groeien, efficiëntie, meer dieren in één stal. In de film zijn oa te zien: wetenschappers, microbiologen, politiek, varkens boer, burger, dierenbeschermingsorganisatie, huisarts, RIVM, CBS, cijfers PVE .